Zásady pro plavce a potápěče
  1. věnovat zvýšenou pozornost profylaxi podchlazení (zvyšovat trénovanost na chlad, nepřeceňovat svoje síly)
  2. nezapomínat na to, že ve vodě se organismus podchlazuje mnohem rychleji než na vzduchu
  3. čím nižší teplota vody a čím větší je její proudění, tím rychleji dochází k prochladnutí
  4. osoby s menší vrstvou podkožního tuku se podchladí rychleji i při dostatečném pohybu
  5. svalnaté osoby se mohou při stejné tělesné činnosti zdržovat delší dobu v chladu
  6. při nástupu třesu musí plavec nebo potápěč okamžitě vylézt z vody
První pomoc při podchlazení

Pobyt člověka ve vodě je vždy spojen s únikem tepla z organismu. Podchlazení závisí na teplotě vody, času, který člověk ve vodě strávil, a na tom, jak se proti chladu chránil (plavky, obuv, čepice, neoprén apod.). Rozeznáváme 3 fáze podchlazení:

1. fáze – lehké podchlazení

Tělesná teplota měřená v ústech 37 – 34 stupňů. Příznaky: třes, husí kůže, modro-červené zbarvení tváře, prstů na rukou a nohou, hlavně špiček, později vyhlazení kůže, strnulý výraz tváře, svalový třes, celková psychická čilost, čisté vědomí až bezstarostnost.

Léčba je potřebná jen ojediněle. Příznaky 1. fáze odstraňujeme pohybem – rozcvičkou, lehkým během apod. Pijeme teplé a sladké nápoje a když se usušíme, vejdeme do vytopené místnosti, oblečeme si suchý oděv a postihnutá místa třeme suchým ručníkem, přičemž jsme stále v pohybu. Asi po půlhodině se můžeme osprchovat ve vlažné vodě, do které postupně připouštíme teplou vodu.

Poznámka: Tato fáze se nejčastěji objevuje u otužilců po doplavání.

2. fáze – střední podchlazení

Tělesná teplota měřená v ústech je 34 – 27 stupňů. Příznaky: ústup třesu, strnulost svalstva, přecitlivění hlavy a krku, silná bolest svalstva a kloubů končetin, bolest v oblasti genitálií, porucha řeči až neschopnost mluvit, porucha dýchacího rytmu, nástup periodického dýchání (několik mělkých vdechů a nádechů, které se střídají bez znatelnějších známek dýchání), zpomalený puls pod 40 tepů za minutu, nepravidelný až slabě hmatatelný puls, ztráta orientace a pocit nadměrné únavy.

Léčba jako při 3. fázi.

Poznámka: Dobře trénovaný otužilec, který nepřeceňuje své síly a schopnosti, by nikdy neměl dospět do 2. nebo 3. fáze podchlazení.

3. fáze – těžké podchlazení

Tělesná teplota měřená v ústech pod 27 stupňů. Příznaky: ztráta vědomí, kóma (stav hlubokého spánku), ojedinělé záškuby svalů, ztrácející se známky života, dýchání je povrchní nebo minimální, až zástava dýchání. Puls nehmatný, zástava srdce, úplná ztráta psychických funkcí, bezvědomí.

Léčba: 2. a 3. fáze podchlazení vyžaduje speciální opatření při poskytování první pomoci, proto vždy voláme rychlou záchrannou službu. Do jejího příjezdu provádíme tato opatření: ihned začneme s obnovováním základních životních funkcí. Při zástavě dýchání a srdce poskytujeme dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu a masáž srdce podle všeobecně známých zásad. Postihnutého osušíme a zabalíme do teplých, suchých přikrývek a třeme. Co nejrychleji zabezpečíme prohřátí organismu. Nejvhodnější způsob je koupel ve vodě, která má teplotu 30-35 stupňů. Do vody ponoříme jen trup – hlava, krk a končetiny zůstávají mimo vodu. Tělesnou teplotu sledujeme měřením v ústech. Při jejím zvýšení přidáváme teplou  vodu, dokud její teplota nedosáhne 40 stupňů. Když stoupne postiženému teplota, můžeme mu ponořit do vody i končetiny, ale nikdy ne hlavu, protože při rostoucím prokrvování mozku by mohlo nastat krvácení do mozku v důsledku zvýšení krevního tlaku. Při dosažení tělesné teploty 35,5 stupňů naměřené v ústech musíme rychle zahřívání organismu přerušit.

Postiženého osušíme a zabalíme do teplých přikrývek. Stav je ještě stále vážný a životu nebezpečný, proto postiženého v žádném případě nenecháváme samotného ani pokud nabyl vědomí. Pokud nemáme možnost ponořit ho do teplé koupele, dáme postiženému teplé, nejlépe mokré zábaly, které mají teplotu asi 40 stupňů, hlavně na trup, břicho, genitálie, později i na končetiny a krk, nikdy ne na hlavu. Po dosažení tělesné teploty 35,5 stupně měřené v ústech postiženého osušíme a zabalíme do teplých přikrývek. Pokud je při vědomí, podáváme mu teplé, sladké nápoje a měníme mu přikrývky, které se mezitím ochladily od jeho těla, za teplé.

Poznámka: I při dosažení tělesné teploty 35,5 stupně měřené v ústech musíme stále počítat s poruchami krevního oběhu a termoregulace. U postiženého může nastat náhlý vzestup tělesné teploty až horečka, proto ho do příjezdu rychlé záchranné služby nenecháváme samotného.

Omrzliny

Postižené bývají především uši, nos, nohy a ruce.

  1. stupeň – zblednutí kůže, později zčervenání, bolestivost prstů, hlavně pod nehty
  2. stupeň – vyhlazení kůže, ztráta citlivosti, modro-červené zbarvení kůže, tvorba puchýřů
  3. stupeň – bílá, vyhlazená mramorovitá kůže, později pozorovatelné odumírání tkáně kůže a hlubších tkání, zhnědnutí až zčernání

Poznámka webmastera JK, 15. září 2019: Text neznámého autora byl zpracován na webu zimního plavání pravděpodobně v letech 2005 – 2010. Byl převzat bez jakýchkoliv úprav, s vyjímkou jazykových a pravopisných.